Industry 4.0 enablement consulting program

โปรแกรมให้คำปรึกษาสู่การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสู่อสาหกรรม 4.0: 8 ชั่วโมงโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ภายในระยะเวลาโครงการ 8 ชั่วโมงที่ปรึกษาจะเข้าร่วมในการทบทวนและประเมินกระบวนการสู่การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสู่อสาหกรรม 4.0 เพื่อการเปลี่ยนแปลงอุสาหกรรมโดยสำรวจความต้องการ/เป้าหมายเปรียบเทียบกับความพร้อมขององค์กรในปัจจุบัน โดยเราจะเก็บข้อมูลที่จำเป็นไปวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาองค์กรเข้าสู่อสาหกรรม 4.

กิจกรรมและสิ่งที่ได้รับ

  • สัมภาษณ์ความคาดหวังและร่วมกันกำหนดของเขตโครงการ
  • สำรวจและทบทวนกระบวนการและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ออกแบบและนำเสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยี
  • รายละเอียดข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

โปรแกรมที่ปรึกษานี้เหมาะสำหรับโรงงานอุสาหกรรมที่สนใจเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทางธุรกิจปัจจุบันสู่อุสาหกรรม 4.0 แต่ยังขาดความเข้าใจถึงองค์ประกอบเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงรายละเอียดข้อมูลความต้องการด้านเวลาและต้นทุนที่ต้องใช้ในการพัฒนา

โครงการให้คำปรึกษาเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์ออนไลน์ 1 ชั่วโมงซึ่งเราจะแนะนำโดยการสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการ/การดำเนินการในปัจจุบันและลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องการในอนาคต หลังจากนั้นอ้างอิงจากคำตอบเราจะออกแบบโซลูชันในภาพรวมพร้อมข้อมูลแนวคิดด้านเทคโนโลยี/เครื่องมือ และประมาณการต้นทุนสำหรับการนำโซลูชันมาเริ่มต้นใช้งาน

สิ่งที่ส่งมอบในโปรแกรมการให้คำปรึกษานี้เป็นเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับโซลูชันและเทคโนโลยี รวมถึงการประเมินต้นทุนโครงการสำหรัยการเริ่มต้นใช้งาน

Campaign

https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/consulting-services/bizone_1064709.bizone_iot_consultation?tab=Overview&filters=country-thailand

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

Dela artikeln på sociala medier