ความแตกต่างของประเภทของ Power BI และความเหมาะสมในการใช้งาน

Power BI เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการหรือเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าคุณจะมีสถาปตยกรรมแบบใด แต่หนึ่งสิ่งที่เราพบปัญหาไม่ว่าจากผู้เริ่มต้นสร้างกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลหรือต้องการพัฒนาต่อยอดระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ คือ ไม่ทราบว่า Power BI License มีประเภทใดบ้างและมีความแตกต่างหรือเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างไร

ในบทความนี้เราจะพาคุณมารู้จัก Power BI license ว่ามีประเภทใดบ้างพร้อมยกตัวอย่างลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบโครงสร้างหรือวิธีการนำ Power BI ไปหรับใช้ในองค์กรของคุณ

ก่อนที่จะพูดถึงใบอนุญาตประเภทต่างๆ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือหลักต่างๆ ซึ่งส่วนสำคัญของ Power BI ตามรายละเอียดดังนี้

1. Power BI Desktop

เป็นแอปฟลิเคชั่นที่นำมาติดตั้งในเครื่อง Desktop/Notebook/Workstation เพื่อใช้ในการออกแบบรายงานและสร้างกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นจุดเรื่องต้นในการสร้างรายงาน เพื่อนำไปแบ่งบันหรือใช้งานร่วมกับผู้อื่นโดยการเผยแพร่ผ่าน Power BI Services

2. Power BI service (Pro and Premium by User Editions) / Power BI Report Server (Premium by Capacity Editions)

เป็นเครื่องมือในการจัดการและเผยแพร่รายงานที่ถูกออกแบบไว้แล้วให้สามารถเข้าถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Web browser, Mobile หรือ Power BI Desktop โดยสามารถบริหารจัดการและกำหนดสิทธิการเข้าถึงรายงานต่างๆ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการอัพเดดข้อมูลจาก Data sources ไปยังรายงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถได้ใช้งานข้อมูลเดียวกัน

3. Power BI gateway

หากคุณต้องการเชื่อมต่อ Data ที่อยู่ในสถาปัตยกรรมแบบ On premise  ต้องมีการติดตั้ง Power BI gateway เพื่อให้ Power BI Services (Pro, Premium by User Editions) สามารถมาเชื่อมต่อมายังแหล่งข้อมูลภายในของเราได้เพื่อทำการปรับปรุงรายงานให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันตามที่เราได้กำหนดไว้ใน Refresh rate

รายละเอียดความต้องการ Hardware และ software สำหรับติดตั้ง Power BI gateway

Power BI service licenses มีรูปแบบการใช้บริการเป็นลักษณะ Subscription โดยอ้างอิงจากจำนวนผู้ใช้งาน (Per User) หรือ ปริมาณข้อมูลที่ต้องการใช้งาน (Per Capacity) โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในขนาดพื้นในการจัดเก็บข้อมูลและแสดงรายงานรวมถึงอาจมีบางความสามารถที่แตกต่างกัน

Power BI Free

ใช้สำหรับการศึกษาการใช้งานหรือวัตถุประสงค์ทั่วไป รองรับการสร้างรายงาน เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลต่าง และใช้เครื่องต่างๆ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้งานเพียงคนเดียว มีข้อจำกัดคือไม่สามารถแบ่งบันหรือเผยแพร่รายงานเพื่อใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้

ความสามารถ

 • สร้างรายงานและการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลด้วย Power BI Desktop
 • รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง
 • เข้าถึงเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ ของ Power BI
 • Workspace storage การจัดเก็บข้อมูล 10 GB
 • ขนาดของ Model ไม่เกิน 1 GB/ Model
 • รองรับการ Refresh 8 ครั้งต่อวัน/ Report
 • บริการบนคลาวด์ (On-Cloud services)

วิธีการสมัครใช้งาน

https://powerbi.microsoft.com/en-us/getting-started-with-power-bi/

Power BI Pro

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการวิเคราะห์ แบ่งบัน และใช้ข้อมูลในทำงานร่วมกัน โดยมีลักษณะคิดสิทธิ์การใช้งานแยกตามบัญชีผู้ใช้งาน (per-user license) โดยเพิ่มเติมความสามารถเรื่องการแบ่งบันและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันบนระบบรายงาน , การเข้าถึงผ่าน Mobile app และ การใช้รายงานรูปแบบ Paginated reports สำหรับรายงานที่ต้องการแสดงผลหลายหน้าและข้อมูลรายละเอียดปริมาณมาก โดยสร้างรายงานผ่าน Power BI Report Builder

ความสามารถ

 • สร้างรายงานและการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลด้วย Power BI Desktop
 • รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง
 • เข้าถึงเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ ของ Power BI
 • Workspace storage การจัดเก็บข้อมูล 10 GB คูณจำนวนบัญชีผู้ใช้งานใน Tenant
 • ขนาดของ Model ไม่เกิน 1 GB/ Model
 • รองรับการ Refresh 8 ครั้งต่อวัน/ Report
 • เผยแพร่รายงานเพื่อแชร์และทำงานร่วมกัน
 • การเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • รายงานที่มีการแบ่งหน้า (Paginated reports)
 • ควบคุมสิทธิ์การมองเห็นหรือแสดงผลของข้อมูลต่อกลุ่มบัญชีผู้ใช้งาน
 • บริการบนคลาวด์ (On-Cloud services)

Power BI Premium by Capacity

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการติดตั้งระบบ Power BI ไว้บนระบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศของตนเอง (On-Premises) เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และใช้ระบบรายงาน เช่น Advanced AIDataflowsDatamart creation  รวมถึงลดข้อจำกัดเรื่องการจำนวนบัญชีผู้ใช้งานเนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายจากประสิทธิภาพของระบบที่ต้องการ (Capacity) ของระบบ Power BI และ ความสามารถในการแบ่งบันรายงานแก่ผู้ที่ไม่มีบัญชีการใช้งาน

ความสามารถ

 • สร้างรายงานและการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลด้วย Power BI Desktop
 • รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง
 • เข้าถึงเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ ของ Power BI
 • Workspace storage การจัดเก็บข้อมูล 100 TB
 • ขนาดของ Model ไม่เกิน 400 GB/ Model
 • รองรับการ Refresh 48 ครั้งต่อวัน/ Report
 • เผยแพร่รายงานเพื่อแชร์และทำงานร่วมกัน
 • การเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • รายงานที่มีการแบ่งหน้า (Paginated reports)
 • ควบคุมสิทธิ์การมองเห็นหรือแสดงผลของข้อมูลต่อกลุ่มบัญชีผู้ใช้งาน
 • Advanced AI
 • Dataflows
 • Datamart creation
 • On-Premises reporting โดยการติดตั้ง Power BI Report Server
 • รายละเอียดความต้องการ Hardware และ software สำหรับติดตั้ง Power BI Report Server
 • ไม่จำกัดปริมาณบัญชีผู้ใช้งาน
 • สามารถแบ่งบันรายงานแก่ผู้ที่ไม่มีบัญชีการใช้งาน

Power BI Premium by User

การรวมข้อดีของ Power BI Premium by Capacity ที่เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และใช้ระบบรายงานบนสถาปัตยกรรมบน Cloud แบบ Power BI Pro ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีจัดเตรียมหรือมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Hardware แต่รูปแบบการคิดสิทธิ์การใช้งานแยกตามบัญชีผู้ใช้งาน (per-user license) และ ไม่สามารถแบ่งบันรายงานแก่ผู้ที่ไม่มีบัญชีการใช้งานแบบ Power BI Premium by Capacity ได้

ความสามารถ

 • สร้างรายงานและการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลด้วย Power BI Desktop
 • รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง
 • เข้าถึงเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ ของ Power BI
 • Workspace storage การจัดเก็บข้อมูล 100 TB
 • ขนาดของ Model ไม่เกิน 100 GB/ Model
 • รองรับการ Refresh 48 ครั้งต่อวัน/ Report
 • เผยแพร่รายงานเพื่อแชร์และทำงานร่วมกัน
 • การเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • รายงานที่มีการแบ่งหน้า (Paginated reports)
 • ควบคุมสิทธิ์การมองเห็นหรือแสดงผลของข้อมูลต่อกลุ่มบัญชีผู้ใช้งาน
 • Advanced AI
 • Dataflows
 • Datamart creation
 • บริการบนคลาวด์ (On-Cloud services)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power BI

https://powerbi.microsoft.com/en-us/why-power-bi/

จากบทความความนี้หวังว่าจะช่วยให้ผู้ที่สนใจนำ Power BI ใช้มีความเข้าใจถึงประเภทของ License และรูปแบบการใช้งานมากขึ้น รวมถึงสามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้งานได้ต่อไป หรือ หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคและเคล็ดลับของ Power BI โปรดติดต่อ BizOne วันนี้เพื่อนัดหมายการให้คำปรึกษาฟรี!

Dela artikeln på sociala medier